Konfraternia Master Bartenderów

1 lipca 2001 r. w Warszawie na zebraniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Barmanów powołano do życia Konfraternię Polskich Master Bartenderów - Polish Master Bartenders Confraternity (KPMB-PMBC), która jest pierwszą w Polsce i na świecie gildią - bractwem zawodowym zrzeszającym wyłącznie master bartenderów, czyli barmanów mistrzów, o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, członków SPB-PBA. 

Uchwalono tymczasowy statut – Regulamin Konfraterni oraz wybrano zarząd i KPMB.  Większością głosów Kanclerzem Konfraterni Polskich Master Bartenderów (KPMB) został wybrany Bogdan Gałuszka. Kanclerz oraz czterech podkanclerzy, wybranych po jednym z Oddziałów Okręgowych SPB mają stanowić Egzekutywę KPMB.

W uchwale o powołaniu Konfraterni zapisano, że do jej władz nie mogą wchodzić ani prezydent, ani prezesi oddziałów okręgowych SPB-PBA. Polski konfrater składa przysięgę wierności i solidarności z KPMB, organem SPB-PBA.

Przysięga służyć swą wiedzą, doświadczeniem i radą młodszym barmanom, szerzyć kulturę picia i dobre obyczaje z tym związane.

Konfrater ma godnie reprezentować wizerunek polskiego barmana w kraju i za granicą pod względem profesjonalnym i moralno-etycznym, w każdych okolicznościach i sytuacjach zawodowych i poza zawodowych.

Ponadto konfrater przysięga stale pogłębiać swą wiedzę miksologiczną, zachowywać współpracę i pomoc koleżeńską oraz realizować i dobrze wywiązywać się z przyjętych zobowiązań.

Począwszy od 1993 Zarządy Oddziałów Okręgowych SPB-PBA nominują po jednym (początkowo corocznie teraz co dwa lata) Barmanie-Mixerze II stopnia, do otrzymania zaszczytnego tytułu Master-Bartender.

Obecnie w Polsce jest 26 Master Bartenderów

Aktywnie działający w stowarzyszeniu

Aktywnie działający w stowarzyszeniu

Nr 01 Ryszard Berent (Gdynia)
Nr 10 Piotr Dziadkowiec (Kraków)
Nr 09 Bogdan Gałuszka (Cieszyn)
Nr 11 Bartłomiej Gawlak-Kubik (Zakopane)
Nr 19 Lesław Dumański (Gliwice)
Nr 25 Ryszard Matusiak (Gdynia)
Nr 13 Dariusz Kosiorek (Poznań)